ให้เงินทองเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมธรรมาภิบาล
Sep 8 , 2017
ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นและ 11 ผู้บริหารกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยเข้าพบป๋าเปรม
Feb 9 , 2018

ผู้แทนจาก UNDP เข้าพบนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้บริหาร THAI CG FUNDS หารือความร่วมมือสนับสนุนกองทุนธรรมาภิบาลไทยสู่ระดับโลก

ผู้แทน UNDP เข้าพบนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้บริหารกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG FUNDS) ทั้ง 11 บริษัท ชื่นชมแนวคิดกองทุนรวมไทยสนับสนุนบริษัทที่มีธรรมาภิบาลพร้อมจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมสนับสนุนการต่อต้านคอรัปชั่น หารือความร่วมมือสนับสนุนกองทุนไทยสู่ระดับโลก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Mr. Martin Hart-Hansen, Deputy Resident Representative ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ The office of the United Nations Development Programme (UNDP) ได้เข้าพบนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและผู้บริหารกองทุนรวมธรรรมภิบาลไทยทั้ง 11 กองทุน เพื่อรับทราบความเป็นมาของการก่อตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ผลตอบรับจากผู้ลงทุนในการจองซื้อและการเติบโต รวมถึงหารือความร่วมมือที่จะสนับสนุนกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้งนี้ผู้แทนของ UNDP ได้แสดงความชื่นชมการรวมตัวกันของ 11 บลจ.ไทย ที่รวมพลังกันจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อต่อต้านคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของไทยโดยบริจาคเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 40 สนับสนุนกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น สร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ลงทุนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศอื่นๆ นำไปปรับใช้กับประเทศของตนได้

              ผู้แทนจาก UNDP ให้ความเห็นว่า กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่เรียกว่า Impact Investing หรือการลงทุนที่มุ่งหวังจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อันเป็นกองทุนประเภทที่กำลังเติบโตสูงสุดทั่วโลกในขณะนี้ โดยจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า ESG หรือเป็นการลงทุนที่เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยาวอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้จะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆในระยะยาว และเห็นว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนเงินลงทุนประเภทดังกล่าวค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จึงควรได้รับการสนับสนุนให้มีการลงทุนประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น              นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกันครั้งนี้ได้มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างสมาคมและ UNDP ถึงความเป็นไปได้ที่ UNDP จะให้การสนับสนุนประเทศไทย โดย UNDP มีความเชี่ยวชาญที่จะให้การสนับสนุนในด้านกระบวนการคัดเลือกโครงการสำหรับการบริจาคเนื่องจาก UNDP มีความรู้ความชำนาญ การอาศัยช่องทางการสื่อสารของ UNDP ที่มีอยู่ทั่วโลกเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศอื่นๆ ร่วมกันทำ Co-branding กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยออกไปสู่เวทีโลก ตลอดจนเป็นสื่อกลางนำเงินทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย