หลักเกณฑ์การบริจาคเงิน

คณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินจะประกอบด้วยตัวแทนจาก บลจ. แห่งละ 1 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงิน ร่วมกับตัวแทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานภาคสังคมมาเป็นกรรมการอิสระ รวมแล้วไม่เกิน 15 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงิน มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และอนุมัติการสนับสนุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงติดตามและประเมินผลการนำเงินบริจาคไปใช้ในโครงการที่สนับสนุนดังกล่าว โดยจะมีองค์การตัวกลางเข้ามาสนับสนุนการบริหาร ค้นหา และนำเสนอโครงการต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินพิจารณาอนุมัติ โดยหลักเกณฑ์สำคัญในการบริหารเงินบริจาคของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย คือ การรวบรวมเงินบริจาค 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนจากทุก บลจ. เป็นรายเดือน และนำส่งให้แก่ องค์กรผู้ดูแลเงินบริจาค เป็นผู้รวบรวมและกระจายไปยังโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงิน ซึ่งมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การบริจาคในครั้งแรกจะเกิดขึ้นเมื่อมีจำนวนเงินตามเป้าหมายที่คณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินกำหนด ทั้งนี้ การบริจาคครั้งต่อไปอาจจะกำหนดเป็นรายไตรมาสได้