หลักเกณฑ์การลงทุนและ
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย จาก 11 บลจ. ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากองทุนโดยจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้


ขั้นที่ 1 การใช้รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาลจาก IOD ล่าสุด (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่มี CG Rating 4 ดาวขึ้นไป

ขั้นที่ 2 นำรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองชั้นแรกแล้ว นำมาคัดเฉพาะรายชื่อ บจ.ที่ได้รับการรับรองจาก CAC (Thai IOD)

ขั้นที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน จะนำรายชื่อหลักทรัพย์มาพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้ง จนได้รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกหุ้นที่ไม่มีความเหมาะสมออก เช่น ถูกกล่าวโทษจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์กลั่นกรองให้สาธารณชนรับทราบต่อไป เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้ผู้สนใจจะลงทุนรับทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในการลงทุน ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยคือตัวแทนของ บลจ. 11 แห่ง ได้แก่ บลจ.กรุงไทย บลจ.กรุงศรี บลจ.กสิกรไทย บลจ.ทหารไทย บลจ.ทาลิส บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.บัวหลวง บลจ.บางกอกแคปปิตอล บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และ บลจ.เอ็มเอฟซี