กองทุนอะไร? ซื้อแล้ว “สร้างสรรสังคม”
Feb 16 , 2018
New Investment Tool to Boost Governance Standard
Jun 12 , 2018

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น CAC SME Certification มุ่งสร้างสังคมที่ดีควบคู่ผลตอบแทนการลงทุน

นายสมิทธ์ พนมยงค์ นายกสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ในฐานะประธานกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ CAC SME Certification ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จำนวน 1,761,000 บาท นับเป็นโครงการแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

1

โครงการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย หรือ THAI CG Fund นับเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกที่อุตสาหกรรมมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อยกระดับบทบาทและการทำหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีธรรมภิบาล ส่งเสริมการทำธุรกิจที่คำนึงถึงการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม มีธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว โดยเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 11 แห่งที่ได้ออกจำหน่ายกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจำนวน 11 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวม 5,377 ล้านบาท โดยกำหนดเกณฑ์การลงทุนร่วมกันว่าจะเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นของบริษัทที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ที่มีคะแนนตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป และต้องเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการทุจริตครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

การลงทุนรูปแบบนี้จัดเป็นหนึ่งในการลงทุนประเภท ESG Investing (Environment, Social, Governance) ที่กำลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดทั่วโลกในขณะนี้ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม การทำธุรกิจอย่างขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ และเล็งเห็นว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ให้ความสำคัญกับหลักการ ESG จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ ความพิเศษของ THAI CG Fund ที่แตกต่าง ESG Investing ในประเทศอื่นๆคือการที่บลจ. ไทยทุกแห่งในโครงการนี้ตกลงร่วมกันที่จะบริจาคเงิน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการบริหารกองทุน ไปบริจาคสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและกิจกรรมพัฒนาสังคมอีกด้วย

นายสมิทธ์ พนมยงค์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันมีความตั้งใจที่จะลงทุนในบริษัทที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และยังตั้งใจที่จะปันส่วนรายได้ที่แต่ละบลจ.ได้รับจากการบริหารกองทุนไปอีก 40% ไปสนับสนุนโครงการที่มีส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและพัฒนาสังคม ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีขึ้น และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวได้รับทั้งผลตอบแทนและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน”

“การที่กองทุน THAI CG Fund ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของนักลงทุนสถาบันในประเทศเห็นถึงความสำคัญของโครงการ CAC และเลือกให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่ากลุ่มนักลงทุนที่เป็นเสาหลักของตลาดทุนไทยเห็นความสำคัญและสนับสนุนการขยายเครือข่ายบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งกำลังขยายวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย” ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการ CAC กล่าว

โครงการ CAC SME Certification เป็นโครงการต่อยอดจาก CAC ซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ SME โดยเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ไม่อยู่ภายในการควบคุมของบริษัทจดทะเบียนและเป็นบริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการจะช่วยให้บริษัท SME มีนโยบาย ระบบควบคุมภายใน และข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อช่วยป้องกันการให้สินบน โดยเริ่มต้นจากบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรอง CAC แล้วชักชวนบริษัท SME คู่ค้าที่อยู่ใน Suppy Chain เดียวกันมาเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นการขยายวงธุรกิจเอกชนของประเทศไทยให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

2