มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 28 เม.ย. 2560 กองทุนรวมคนไทยใจดี 1,176,847,143.18 ล้านบาท / กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 5,354,472,344.24 ล้านบาท / กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,003,435,602.98 ล้านบาท / กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ 214,245,774.60 ล้านบาท / กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว 151,955,587.31 ล้านบาท / กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว 9,006,947.41 ล้านบาท / กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 253,985,975.82 ล้านบาท / กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 8,460,347,705.95 ล้านบาท /กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม 130,540,520.60 ล้านบาท / กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว 165,839,324.41 ล้านบาท / กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 163,155,815.11