เพราะเราเชื่อว่า คุณธรรม นำมาซึ่งกำไร ในระยะยาว!!
Aug 12 , 2017
ธรรมาภิบาลกับโซเชียลมีเดีย พลังเงียบแรงกดดันทางสังคม
Aug 25 , 2017

หลักเกณฑ์การลงทุน

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน Stock Universeของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ทุกบลจ.จะร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ในUniverse การลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ซึ่งจะเป็น Universe เดียวกันทุกบลจ. คือ รายชื่อบริษัทจดทะเบียนจากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของ Thai IOD (CGR) rating 4 ดาวขึ้นไป เป็นชั้นแรก และพิจารณาร่วมกับรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นชั้นที่ 2 โดยในเบื้องต้นมีหลักทรัพย์ใน Stock Universe 103 หลักทรัพย์ และกองทุนสามารถลงทุนในหุ้นเพิ่มทุน (Warrant) ได้ ทั้งนี้ ทุก บลจ. สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนตามนโยบายที่แต่ละ บลจ. มีความชำนาญ เช่น แบบPassive, แบบ Active หรือ ETF เป็นต้น สำหรับการปรับ Stock universe กำหนดเวลาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ Thai IOD ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ และ บลจ. จะไม่เอาข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนการประกาศ