กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds) มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทำเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับเยาวชน จำนวนเงินบริจาค 4.5 ล้านบาท
Sep 10 , 2018
โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน (Corrupt the Game)
Nov 13 , 2018

โครงการ CAC for SMEs

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนธรรมาภิบาลไทย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

โครงการ CAC for SMEs

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งดำเนินโครงการ CAC for SMEs ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนธรรมาภิบาลไทยเป็นจำนวนเงิน 1,761,000 บาท เบิกจ่ายเมื่อ 18 ตุลาคม 2561 เพื่อรับรองบริษัทเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผ่านการตรวจสอบว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด เพื่อสร้างระบบนิเวศของธุรกิจที่ปราศจากการคอร์รัปชัน

นับตั้งแต่ได้รับการสนับสนุน โครงการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่บริษัทที่ได้รับการรับรอง CAC เพื่อให้นำไปสื่อสารต่อกับบริษัทคู่ค้า
  2. จัด SME Executive Briefing เพื่อให้บริษัท SME มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันและบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมแก้ไข รวมถึงทราบขั้นตอนการขอรับรอง จำนวน 8 ครั้ง
  3. จัด SME Clinic เพื่อให้พนักงาน SME ทราบเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารตามข้อกำหนด 17 ข้อ การใช้ e-learning และการยื่นเอกสารออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง
  4. จัด Independent Auditor Training เพื่ออบรมผู้ตรวจสอบอิสระให้สามารถตรวจเอกสารตามข้อกำหนด 17 ข้อให้แก่ SME จำนวน 1 ครั้ง
  5. เปิดให้ใช้เว็บไซต์ http://www.cac-sme.com เพื่อยื่นเอกสาร และเปิดให้ใช้หลักสูตร Anti-bribery e-learning เพื่อให้พนักงานบริษัท SME มีความรู้เกี่ยวกับคอร์รัปชันและการปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
  6. จัดทำและเผยแพร่คู่มือเตรียมความพร้อมในการยื่นรับรอง

จากเป้าหมายของโครงการที่จะมีบริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 50 บริษัทและผ่านการรับรอง 15 บริษัทภายในปี 2561 ปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วมแล้ว 32 บริษัท และผ่านการรับรองแล้ว 7 บริษัท

แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป คือ ดำเนินการจัด SME Executive Briefing พร้อมทั้ง Independent Auditor Training และให้การรับรองทุกไตรมาส นับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป