ผู้เข้าร่วมโครงการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 11 แห่งรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และพร้อมที่เปิดจำหน่ายกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 11 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย บลจ.กรุงไทย, บลจ.กรุงศรี, บลจ.ทหารไทย, บลจ.ทาลิส, บลจ.ทิสโก้, บลจ.ไทยพาณิชย์, บลจ.บัวหลวง, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย), บลจ. กสิกรไทย, บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล และจะเริ่มทยอยเปิดจำหน่ายในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ เป็นต้นไป