โครงการเพื่อธรรมภิบาลไทย

  • โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน (Corrupt the Game)
 
 
 
1_600

เกี่ยวกับ CG fund

ครั้งแรกและครั้งสำคัญกับการรวมตัวของอุตสาหกรรมกองทุนรวม กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ที่รวมตัวกันจัดตั้งกองทุน
ธรรมาภิบาล ที่แรกในประเทศไทย


ซึ่งจะช่วยกันทำให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยหันมาตระหนักถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ลงทุนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากการลงทุน


...อ่านต่อ...

2_600
 

หลักเกณฑ์การลงทุน


การคัดเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ใช้แนวทางการจัดอันดับการมีธรรมา
ภิบาล ที่ดีของ IOD และการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านคอรัปชั่น CAC บริษัทที่อยู่ในลิสท์รายชื่อ Thai IOD (CGR) Rating 4 ดาวขึ้นไปและได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคปฎิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านคอรัปชั่น หรือ Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)


...อ่านต่อ...

3_600

และเป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรมรวมตัวกันจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน 40% บริจาคให้องค์กรต่อต้าน corruption


นำ 40% ของค่าธรรมเนียมไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามธรรรมาภิบาลที่ดี โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงินเป็นผู้พิจารณา


...อ่านต่อ...

งานเปิดตัวกองทุนธรรมาภิบาลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

Sep 10 , 2018

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds) มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดทำเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับเยาวชน จำนวนเงินบริจาค 4.5 ล้านบาท

นับเป็นปรากฎการณ์สำคัญของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อยกระดับบทบาท
Jun 12 , 2018

New Investment Tool to Boost Governance Standard

Most people now accept that good governance is a basis for long-term business success and sustainability. When it comes to investing in stocks, firms with good governance should be seen as relatively safe bets.
Jun 7 , 2018

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (THAI CG Funds) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น CAC SME Certification มุ่งสร้างสังคมที่ดีควบคู่ผลตอบแทนการลงทุน

นายสมิทธ์ พนมยงค์ นายกสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ในฐานะประธานกองทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Feb 13 , 2019

รายงานสรุปความคืบหน้าของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Funds) 12 กุมภาพันธ์ 2562

1.มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย             มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 คิดเป็นมูลค่ารวม 5,944 ล้านบาท ในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย […]
Feb 16 , 2018

กองทุนอะไร? ซื้อแล้ว “สร้างสรรสังคม”

การจะเลือกกองทุนที่ดี ต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัย 2 อย่างด้วยกันคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้น เราสามารถดูได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง หรือหาอ่านข้อมูลจาก Fund FactSheet ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้น เราจำเป็นต้องเลือก บริษัทที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี แต่นักลงทุนอย่างเราจะไปรู้เรื่องแบบนี้ก็คงยาก?